හල්දුම්මුල්ලේ අවතැන් ජනයාට නව නිවාස

හල්දුම්මුල්ල බෙරගල ආපදා අවදානම සහිත ස්ථාන කිහිපයක ජනයා වෙනුවෙන් 2021 වසරේදී ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවල නව නිවාස ලබා දෙන බව අගමැති සම්බන්ධීකාරක සෙන්දිල් තොණ්ඩමාන් පවසයි.

ඒ අනුව බෙරගල අධික අවදානමක් සහිත ස්ථානවල සිටි පවුල් 33කට නව නිවාස ලබාදීමට නියමිතය. ඉකුත් දා සෙන්දිල් තොණ්ඩමාන් ඇතුළු පිරිසක් නව නිවාස ඉදිකිරීමට යෝජිත හල්දුම්මුල්ල නීඩ්වුඩ් වතුයාය නිරීක්ෂණය කළහ.

මෙම ඉඩම් ලබා ගැනීම සඳහා එක් ඉඩම් කැබැල්ලකට රුපියල් ලක්ෂ 04ක්ද, නිවාසයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 12ක්ද වශයෙන්, ලක්ෂ 16ක් එක පවුලක් වෙනුවෙන් වියදම් කිරීම⁣ට නියමිතය.

අවතැන් ජනයා වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීමට නිඩ්වුඩ් වතු යායෙන් ඉඩම් ලබාගැනීම සඳහා රජය වියදම් කර ඇති සමස්ත මුදල රුපියල් මිලියන 12.2කි. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගමගේ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සිදු වේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *