සුව සේවයේ අකාර්යක්ෂම තැන් ගිණුම් කාරක සභාවේදී එළියට. ඇඟිලි මැෂින් අවුරුදු 15ක් ගබඩාවේ

2006 වසරේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් රුපියල් මිලියන 31.71 ක් වැයකර මිලදී ගෙන තිබුණු ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍ර 224 ක් වසර 15 කට වඩා වැඩි කාලයක සිට ප්‍රයෝජනයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව තබා තිබෙන බව රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

ඒ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා නව ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය රුපියල් මිලියන 3,896 ක බදු සහිත කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමට CECB වෙත 2014 ඔක්තොම්බර් මස 29 වැනි දින ප්‍රදානය කර තිබූ අතර, ඉදිකිරීම් කටයුතු ඇරඹීමට පෙර ගොඩනැගිලි සැලැස්මට මහනගර සභාවෙන් අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණු බවත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් ද සිදුකර නොතිබූ බවත් කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

එසේම, කළුබෝවිල දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ මහල් 07 කින් යුක්ත මිලේනියම් වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රුපියල් මිලියන 398 ක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමක් සහිතව 2006 අගෝස්තු 14 වැනි දින පුද්ගලික සමාගමක් වෙත ප්‍රදානය කර තිබුණ අතර, 2008 මාර්තු 19 වැනි දින එහි වැඩ නිමකළ යුතු වුවද , 2014 මාර්තු 06 වැනි දින වන විටත් වැඩ නිමකර නොතිබුණු බැවින් එදින සිට කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩ අවසන් කර තිබු බව කාරක සභාවේදී නිරීක්ෂණය විය. එදින වන විට කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා තිබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 51 ක් ආපසු අයකර ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධව කාරක සභාවේ විශේෂ අවධානයක් යොමු විය. මෙම මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස කාරක සභාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දුන්නේය.

දෙවන සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සං‍යුක්ත සැලැස්ම ප්‍රකාරව වසර 05 ක් වූ ව්‍යාපෘති කාලය තුළ නව සොයාගැනීම් සඳහා සලසා තිබුණු සමස්ත ප්‍රතිපාදනය රුපියල් මිලියන 346 ක් වූ නමුත්, 2017 දෙසැම්බර්  3 දින වන විට නව සොයා ගැනීම් පර්යේෂණ යෝජනා 34 ක් වෙත රුපියල් මිලියන 399 ක් අනුමත කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාවේ විශේෂ අවධානය යොමු විය. නව සොයාගැනීම් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් එකම පුද්ගලයෙකු විසින් සිදු කිරීම පර්‍යේෂණ  ව්‍යාපෘති  අකාර්‍යක්ෂම වීමට බලපා තිබෙන බවද කාරක සභාවේදී හෙළි විය.

 

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.