සිය වත්කම් ප්‍රකාශන ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්නැයි TISL ආයතනය පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

2020/2021 වර්ෂයට අදාල වත්කම් ප්‍රකාශන ප්‍රසිද්ධියට පත් කරමින් රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියෙහි  වෙනසක් ඇති කිරීමට පියවරක් ඉදිරියට තබන මෙන්, ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය  (TISL) වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම නියෝජිතයන්ට ලියා දන්වමින් ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී.

TISL ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන නියෝජිතයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මැතිවරණමය වගවීමේ සංස්කෘතියක් කරා සැලකිය යුතු වෙනසක් සලකුණු කරමින් සිය වත්කම් ප්‍රකාශන මහජනතාව අතට පත් කරලීම සඳහා පෙරටුගාමීව එක් වූ විවිධ දේශපාලන පක්‍ෂ නියෝජනය කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින් 12 දෙනා උදාහරණයට ගනිමින් එම වෙනස සනිටුහන් කරන ලෙසයි. එමෙන්ම, TISL ආයතනය විසින්  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ සියලුම නිලධාරීන්ද, ඔවුන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශනයන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කොට මෙම ක්‍රියාවලිය සමඟින් එක්වීමට දිරිමත් කරයි.
මෙම වසරේ පෙබරවාරි මස, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව(RTIC) විසින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව එදිරිව චාමර සම්පත් කාරණයට අදාළව නියෝගයක් නිකුත් කරමින්, 2018 වර්ෂයේ සහ 2010 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා අදාල වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශන ලබා දී ඇති පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගේ ලේඛනයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  නිකුත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටීම පිළිබඳවද TISL ආයතනය මේ අවස්ථාවේ සිහිකැඳවීමක්  කරයි. එමෙන්ම, වත්කම් ප්‍රකාශනයන්හි විනිවිදභාවය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් සහ අනෙකුත් සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් දක්වන ඉමහත් උනන්දුව TISL ආයතනය තව තවත් දිරිමත් වීමට හේතුවකි.

පසුගිය කාලය තුලදී TISL ආයතනය මේ හා සමාන තොරතුරු කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් අමාත්‍ය කාර්යාලයෙන්ද ඉල්ලා සිටි අතර අදාල තොරතුරු කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව නිකුත් කරනු ලැබීය. 2017 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පළමු වරට ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේ එහි පළමු තොරතුරු ඉල්ලුම්පත් අතරින් එකක් වුයේ TISL ආයතනය විසින් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ පිළිබඳව යොමු කරනු ලැබූ තොරතුරු ඉල්ලුම් පත්‍රයයි. එම අවස්ථාවේදීද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව තීරණය කලේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු අගමැතිතුමන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ TISL ආයතනයට ලබා දිය යුතු බවයි. 225ක් වන සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒකපාර්ශ්විකව සිය වත්කම් හා බැරකම් මහජන දැනගැනීම පිණිස ප්‍රසිද්ධියට පත් කරමින් විවෘත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා සිය කැපවීම පෙන්වා දෙන ලෙසට TISL ආයතනය ඉල්ලා සිටියේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දුන් එම ඓතිහාසික තීරණයත් සමඟයි.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් මෑතකදී ලබා දුන් තීරණයත් සමඟ,  2021 ජූනි 30 වන දිනය වනවිට සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයන් අදාළ අධිකාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කරන අතරම, එම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයන් ප්‍රගාමීව ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට පියවර ගන්නා මෙන් සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මේ අවස්ථාවේදී TISL ආයතනය ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙහිදී සියලුම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මට්ටමේ මහජන නියෝජිතයින් ද, දැනටමත් සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ එක්ව සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ඇතැයි TISL ආයතනය බලාපොරොත්තු වෙයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *