විමසුම – මානව හිමිකම් ගැන කතාබහක්

මානව හිම්කම ගැන කතා කරන ශ්‍රව්‍ය වැඩසටහන් පෙළක දෙවැන්නට පහත සබැඳියෙන් සවන් දෙන්න.

මෙහි සාකච්ඡාවට ලක්වන්නේ භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතියයි.

සබැඳිය මෙතැනින්

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.