වාහන කතාව ගැන ඇත්ත රාජිතගෙන් අහමු

අසීමිත බදු නිසා වාහනයක සිහිනය අහිමි කර ගත් ඔබට රාජිත මේ කියන දේවල් අහන්නම වෙනවා.

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.