වවුනියාවට නව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

වවුනියාව තේක්කවත්ත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඇඳන් 250කින් යුක්ත කොරෝන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පරිවර්ථනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ. වන්නි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපතිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ දින කිහිපයක් ඇතුළත එහි ඉදිකිරීම් නිමා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.