ලේකම් හුටපට දුර දිග යයි. ගඟවට කෝරලය සභාවේ අර්බුදයක්

මහනුවර ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් මහින්ද ඉදුසූරිය මහතා මධ්‍යම පළාත් පාලත් පාලන කොමසාරිස්වරයා විසින් අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට මාරු කිරීමට ගත් තීරණයක් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබියදී අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරිය ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාවට පැමිණ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් අද (26) දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් පැන නැගිණි.

තමන්ගේ මාරුව අවලංගු කරන ලෙස මහින්ද ඉදුසූරිය මහතා ආණ්ඩුකාරවරයා ගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් පසු අදාළ අභියාචනය විභාග කරන තෙක් එම ස්ථාන මාරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ආණ්ඩුකාරවරයා පියවර ගෙන තිබිණි.

එසේ තිබියදී අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරිය ලෙස කටයුතු කළ චාමින්දි අමදෝරු මහත්මිය ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාවට අද (26) පෙරවරුවේ පැමිණ රාජකාරී ආරම්භ කර තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් මහින්ද ඉදුසූරිය මහතා ආණ්ඩුකාරවරයාට සහ මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කර ඇත.

අදාළ ස්ථාන මාරුව සිදු කිරීමෙන් පසු ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත ලේකම්වරයා විසින් කරන ලද අභියාචනයක් සැලකිල්ලට ගෙන ආණ්ඩුකාරවරයා ආදාළ මාරුව තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන බැවින් ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාවට අද (26) පැමිණ වැඩ බාරගත් අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරියට යළි කලින් සේවය කළ ස්ථානයට යන ලෙස දැනුම් දී තිබෙන බව මධ්‍යම පළාත් පළාත් පාලන ලේකම් මේනක හේරත් මහතා කීය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *