පේරාදෙණිය එම්.සී.සී ගොඩනැගිල්ලේ ටෙන්ඩර් වැඩ හොරට

රුපියල් මිලියන 1600 ක පමණ මහජන මුදල් වැයකර මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් පේරාදෙණිය කටුකැලේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ එම්.එම්.සී ගොඩනැගිල්ල ටෙන්ඩර් මගින් ලබා ගැනීමට දිවයිනේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ආයතන දෙකක් අවිධිමත් ලෙස කටයුතු කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.මෙම ගොඩනැගිල්ල ටෙන්ඩර් මගින් ලබා ගැනීමට ව්‍යාපාරික ආයතන පහක් නගර සභාවේ ටෙන්ඩර් පෝරම ලබාගෙන තිබෙන නමුත් නියමිත පරිදි ඒවා සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ ආයතන තුනක් පමණක් බවත් නාගරික මන්ත්‍රී විපුල රණසිංහ මහතා පවසයි.අදාළ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ ආයතන තුනේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට නගර සභාව මගින් මණ්ඩලයක් පත්කර තිබූ අතර එහිදී එම ආයතන තුනම ලකුණු 60 බැගින් ලබාගෙන ටෙන්ඩර්ය ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් සපුරා ඇත.මෙම ඩෙන්ඩර්ය ලබා ගැනීම සඳහා දිවයින් ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ආයතනයක් ඔවුන්ගේ නමින් ලබාගත් ටෙන්ඩර් පෝරමය පුරවා බාරදී තිබෙන්නේ වෙනත් ව්‍යාපාරික ආයතනයක නමින් බව රණසිංහ මන්ත්‍රීවරයා කීය.ටෙන්ඩර් පෝරමය ලබාගත් ආයතනයේ 2019 සහ 2020 අයවැය පරීක්ෂා කිරීමේදී එම වසර දෙකේදීම ඔවුන්ගේ ආදායමට වඩා වියදම් වැඩි බව අනාවරණය වී තිබෙන බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.ටෙන්ඩර් ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව පෝරමය ලබාගත් ආයතනය විසින්ම ටෙන්ඩර් පෝරමය ඔවුන්ගේ නමින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් එය උල්ලංඝනය කරමින් වෙනත් ආයතනයක නමින් ටෙන්ඩර් පෝරමය ඉදිරිපත් කළ ආයතනයට එම්.සී.සී ගොඩනැගිල්ල පවත්වාගෙන යෑමේ ටෙන්ඩරය ලබාදීමේ උත්සහයක් නගර සභාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන බවද විපුල රණසිංහ මහතා පැවසුවේය. මෙලෙස ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝනය කරමින් පෝරම ඉදිරිපත් කළ ආයතන දෙක මව් සමාගම හා පාලිත සමාගම ලෙස හඳුන්වාදී තිබෙන බවත් එම ආයතන දෙක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල දෙකක් යටතේ පාලනය වන නිසා එක් සමාගමක් ලෙස පිළිගැනීමට නොහැකි නිසා අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු පියවර පිළිබඳව නීති උපදෙස් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබෙන බවත් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.