පුද්ගලිකත්වයත් අයිතියක්ද? දැනගන්න නම් අහන්න

ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් මාලාවක පස්වැන්නට සවන් දෙන්න සබැඳියට පිවිසෙන්න ක්ලික් කරන්න.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *