පින්නවල අපි පින්නවලම විෂබීජහරණය කරයි.

 පින්නවල අපි  පින්නවලම විෂබීජහරණය  කරයි.

සමිපත් ප්‍රියනන්දන

පින්නවල පොලීසියේ සිර මැදිරිය ඇතුළු නගරයේ සියළුම ගොඩනැගිලි විෂබිජහරණය කිරිම අද (18) දා සිදු කෙරිණි.
සෞඛ්‍ය අංශ වල උපදෙස් පරිදි “පින්නවල අපි ” සංවිධානය විසින් එම විෂබීජහරණය කිරිම සදහා ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දීම සිදුවිය. මෙි අතර පින්නවල , මාරතැන්න රෝහල් , සමෘද්ධි බැංකු ඇතුළු අනිකුත් ආයතන වලද එම වැඩ සටහන පින්නවල අපි සංවිධානය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

පොලිස් සිර මැදිරිවලටත් සාත්තුව

Lasantha de Silva

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *