පහුගිය දෑවුරුද්දේ වියදම කෝටි 50. අලි මිනිස් ගැටුමෙන් මරණ 100

2019 සහ 2020 වසරේදී අලි වැට  ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව සඳහා රුපියල් කෝටි 50කට ආසන්න මුදලක් වැය කර තිබුණද අලි මිනිස් ගැටුමට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලැබී නොමැති අතර ගොවීහු තවමත් උපවාස හා සත්‍යග්‍රහණවල නිතර වෙති.

අලි මිනිස් ගැටුම් වැලැක්වීම සඳහා 2019දී විදුලි වැට ඉදිකිරීමට වැය කරන ලද වියදම රුපියල් 275,447,639කි. එමෙන්ම වසර 2020 දී ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් 221,505,818 කි.මෙම මුදල වැය කොට ඉදි කරන ලද විදුලි වැටේ සම්පූර්ණ දිග ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 4,756ක් වේ.

2021 මාර්තු අවසානය වන විට එම කාල සීමාව තුළ පමණක් මෙරටින් වාර්තා වන අලි මරණ ගණන 83ක් වන අතර මිනිස් මරණ ගණන 28 කි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *