දේශගුණ විපර්යාසයන්ට විසඳුම් සොයන හරිත කාර්ය සාධක බලකායට දිලිත් සහ පාදෙණියත්..

පසුගිය 29 වැනිදා නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණීය සහ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරු දිලිත් ජයවීර “දේශගුණ විපර්යාසයන්ට තිරසාර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ” සාමාජිකත්වයට පත් කර තිබේ.

මෙම කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති වරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ය.

රසායනික පොහොර වෙනුවට පූර්ණ වශයෙන් හා කඩිනමින් කාබනික පොහොර භාවිතා කරන කෘෂීකර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීම, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම හා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත කාබනික පොහොර නිපදවන රටවල් හඳුනාගෙන ඒවා ආනයනයට පියවර ගැනීම ආදිය ඇතුළුව කෘෂීකාර්මික හා පාරිසරික වශයෙන් බලපාන කරුණූ 25ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම කාර්ය සාධක බලකායට පැවරෙන  බවද එය ස්ථාපිත කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රයේ දැක් වේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.