දෙමෝදර ගල්වලේ සේවකයෝ පාරට බසිති

සිය ජීවනෝපාය අවහිර නොකරන්නැයි ඉල්ලා ඇල්ල දෙමෝදර ගල්වලේ සේවකයෝ අද (28) උද්ඝෝසනයක නිරත වූහ.

මේ වනවිට එම ගල්වලේ වාර්ෂික බලපත කල් ඉකුත්ව ඇති නිසා එහි වැඩ නවතා තිබීමෙන් සේවකයන්ට රැකියා අහිමි ව ඇත. එමනිසා බලපත් නිකුත් කරන තෙක් තමන්ට රැකියාව සිදු කරගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන මෙන් උද්ඝෝසනයේ නිරත වූ සේවකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.

දෙමෝදර ගල්වල අනතුරුදායක මට්ටමක පවතින නිසා සහ රාජ්‍ය ආයතන අතර ගැටලුවක් නිසා ගල්වල වසා දැමීමෙන් පවුල් සිය ගණනකට ආදායම් අහිමිව ඇති බව සේවකයෝ පවසති.

උද්ඝෝසකයන් හමුවට පැමිණි ඇල්ල සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ගැටලුවට පිළිතුරු ලබා දීමට පොරොන්දු වීම නිසා පිරිස විසිර ගියහ.

Lasantha de Silva

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.