දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් වහපු ගැසට් එකක්

 දෙපාර්තමේන්තු දෙකක් වහපු ගැසට් එකක්

අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව සහ විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.එච්. ඒ.එස් විජයරත්න මහතා මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පිහිටුවීමත් සමඟ අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව අවලංගු කරන ලද බවද එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *