දීමනා ගන්න ආ වැඩිහිටියන් හිස් අතින් ගෙදර යයි

ඊයේ (16) තැපැල් කාර්යාල සේවකයන් සඳහා නිවාඩු ලබා දී ඇති බව නොදැන තමන්ට හිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දීමනා ලබාගැනීමට පැමිණි හැටන් ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි මව්පියන්ට හිස් අතින් නිවෙස් බලා යෑමට සිදුව තිබුණි. මෙම දීමනා පසුගිය 15 වැනිදා සිට ගෙවනු ලබන බව රජය දැනුම් දීම නිසා මෙසේ පැමිණි පිරිස් 16 වැනිදා තැපැල් සේවකයන්ට නිවාඩු ලබා දී ඇති බව නිසි පරිදි දැනුවත් කර නොතිබුණි. හැටන් තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටද නිවාඩුව පිළිබඳ කිසිම සටහනක් ප්‍රදර්ශනය කර නොතිබුණි. එබැවින් සිය දීමනා ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස දිගු වේලාවක් තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරියේ පෝළිම්වල රැඳී සිටියහ.

අවසානයේ ඔවුන්ට හිස් අතින් සිය නිවෙස් බලා යන්නට සිදුවූයේ දැඩි අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යයේ ය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *