ඩල්ජිත් පන්නයි. සන්දනම්ට බෝනස්

මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නගරාධිපති  ධූරයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමට 
මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත්. යු. ගමගේ මහතා පියවර ගෙන ඇත. 
නගරාධිපති ධූරයේ වැඩ බැලීම සඳහා නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ලෙස කටයුතු කළ සන්දනම් ප්‍රකාශ් මහතාට බලය පවරා තිබේ.

ආණ්ඩුකාරවරයාට පැවරී තිබෙන බලතල ප්‍රකාරව මාතලේ නගරාධිපති තනතුරෙන් ඉවත් කිරීම හා වැඩ ආයරණටය කිරීම සඳහා
නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා පත්කිරීම පසුගිය 25 වැනි දින ‍රජයේ ගැසට් පත්‍රය මගින් සිදුකර ඇත.නගරාධිපති පිළිබඳ 
විමර්ශනයට විශ්‍රාමලත් අධිකරණ විනිසුරුවරියක පත්කර තිබේ. 
මාතලේ නගරාධිපති වරයාගේ ක්‍රියාකලාපයන් සම්බන්ධයෙන් මාතලේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති සන්දනම් මහතා ඇතුළු විවිධ
පුද්ගලයින් විසින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැමිණිලි රැසක් ඉදිරිපත්කර තිබිණි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *