ඉටු නොවූ යුක්තියක් වෙනුවෙන් හඩ නගන කළු ජනවාරිය! -නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය

 

2021-ජනවාරි-29

මාධ්‍ය නිවේදනය 

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව සිදු කළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉල්ලා බලපෑම් කරන කළු ජනවාරිය සමරන නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය එම බලපෑම පරපුරෙන් පරපුරට ගෙන යා යුතු කටයුත්තක් බවට පත් වී ඇති බව ප්‍රකාශ කරයි. යුක්තිය ඉටු කරන බවට පොරොන්දු දී බලයට පත් රජයක් ද බැස ගොස් ඇත්තේ කිසිදු යුක්තියක් ඉටු නොකරය. ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීම ඔනෑම රජයක වගකීමක් වුවත්, එකම අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන්වත් යුක්තිය ඉටු නොකළ ඉතිහාසයක් හිමි රටක ජීවත්වීමට ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සිදු වී තිබේ.

මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව සිදු කළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉල්ලා බලපෑම් කරන බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් අතර එකක් වූ කළු ජනවාරි සැමරුමට මේ වන විට වසර 11ක් ගත වි ඇත. අපරාධකරුවන් නිදැල්ලේ සිටීමෙන් සිදු වන්නේ අපරාධ සාධාරණීකරණය කිරීමකි. එහෙයින් පරම්පරා ගණනාවක් යනතුරු හෝ ඒ බලපෑම් සිදු කරමින් අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනැවිත් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තිය ඉටු කර දීමට කටයුතු කරන මෙන් මාධ්‍ය සමාජයෙන් මෙන්ම සියලු පුරවැසියන්ගෙන් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ඉල්ලා සිටී.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.