ඇත්තම කියන්න

⁣සුවඳ සෙවිවන්දියේ
මතක සිහින
ඇහිදින
පරපත් මතින්
වැටෙන කඳුළු
නුඹ දුටුවද..
සුමුදු පෙති මත පාට සුවඳ තිබුණාට.. කටු ඇණි නටුවෙ
ගලන රුහිරු
බිඳුවක …
සීතලද
උණුසුමද
දැනුණෙ නුඹ හට

තක්ෂිලා ගුණතිලක

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *