අංගුලිමාල සුළඟ

දාස්පෙතියා මලෙක
නවසිය අනූ නව වන පෙත්ත ද
සැලී ගිලිහී වැටිණ

දැන් ඉතිං ඔබ
තවමත්
අර හුදෙකලා පෙත්ත
මලක් බව කියනවද?

නැතිනම්,

දහසකට එකක් අඩු වන තුරු
පෙති එකින් එක පෙති ගැසූ
අංගුලිමාල සුළඟට
බණිනවද?

-කසුන් සමරතුංග-

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *