ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

කලා, සංස්කෘතික රසෝඝය

දහඩියට පාටක් – සංහිඳියාවට පාර කියන ළමා පොතක්.

“තුහිනි පැන්සලත් චිත්‍ර පොතත් ගත්තා. එයා ලංකා සිතියම ඇන්දා. තව දිය ඇලි, ගස් වැල්, වෙහෙර විහාරත් ඇන්දා. චිත්‍රයේ මොකක්දෝ අඩුවක් තියෙනවා කියලා එයාට දැනුණා. එයා ජාතික කොඩියකුත් ඇන්දා. ඒත් තුහිනිගේ

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති