ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

මධ්‍යම පළාතේ ස්ථාන මාරු නිසි ලෙස සිදුවන්නේ නෑ – මධ්‍යම

වසර පහකට වඩා වැඩි කාලයක් එකම ස්ථානයේ සේවය කරන රාජ්‍ය සේවකයින් මාරු කරන ලෙස පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂමට දැනුම් දී තිබුණත් එය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති